Badanie przesiewowe surowicy matki w kierunku zespołu płodu w pierwszym trymestrze ad 5

Wskaźniki wykrycia ciąż dotkniętych zespołem Downa, gdy stosowaliśmy pomiary hCG w surowicy w połączeniu z ciążowym białkiem A związanym z ciążą lub podjednostką beta hCG w połączeniu z białkiem A związanym z ciążą w surowicy, z których każda miała 5-procentową liczbę fałszywie dodatnich wyników, są przedstawione w Tabeli 2. Stawki są oparte na rzeczywistych wartościach i wieku matek 48 kobiet, których płody dotknęły zespół Downa i 3169 z niewydolnymi ciążami. Wskaźniki wykrywalności były podobne dla dwóch kombinacji markerów. Wartości te uzyskaliśmy za pomocą modelu gaussowskiego, łącząc wcześniejsze szanse zespołu Downa, w oparciu o wiek matki, ze stężeniem białka A związanego z ciążą w surowicy oraz hCG lub jego podjednostką beta. (Dodatek 2 zawiera listę parametrów używanych w tych obliczeniach.) Aby zweryfikować estymaty pochodzące z modelu gaussowskiego, zastosowaliśmy analizę regresji logistycznej w tym samym zbiorze danych. Według tego modelu, przy 5 procentach wyników fałszywie dodatnich, szybkość wykrywania zespołu Downa dla białka A związanego z ciążą w surowicy w połączeniu z hCG w surowicy wynosiła 58 procent, a dla białka A związanego z ciążą w surowicy plus bez surowicy beta podjednostka hCG wynosiła 60 procent. Wskaźniki wykrywalności były również podobne w przypadku innych fałszywie dodatnich dawek wyszczególnionych w Tabeli 2. Dodanie wieku matek i trzech terminów interakcji pierwszego rzędu do modelu logistycznego dało podobne wyniki (dane nie przedstawione). Tabela 3. Tabela 3. Wykrywanie zespołu Downa za pomocą pomiarów przezierności płodowej karku. W poniższej tabeli przedstawiono pomiary grubości kości przeziernikowej w zależności od średniego wieku ciążowego. W badaniach klinicznych wykonano pomiary przeznasadowe w 3991 ciążach prawidłowych i 58 w zespole Downa. Pomiary uzyskano od 61 do 100 procent ciąż w różnych ośrodkach (średnio 83 procent). Mediana grubo- ści przeziernika w kłębie mieściła się w zakresie od 1,0 mm do 4,0 mm w różnych ośrodkach (spodziewana wartość mediany wynosi około 1,5 mm i wiadomo, że zwiększa się wraz z wiekiem ciążowym) .23 Ogólna szybkość wykrywania zespołu Downa (na podstawie kryterium pomiarów czterdziestu półprzezroczystości powyżej 95. percentyla dla każdego centrum) wynosiło 31 procent, z 5 procentami wyników fałszywie dodatnich. Zmienność między ośrodkami w wartościach mediany oraz w stosunkach 95 percentyla do 50. percentyla w połączeniu z ich zmienną zdolnością do uzyskania pomiarów z powodzeniem sugeruje, że wyniki tego wskaźnika w naszym badaniu mogą nie odzwierciedlać dokładnie jego długoterminowej wydajności w poszczególnych ośrodkach. Z tego powodu w naszych analizach nie uwzględniono pomiarów zaszumości-półprzezroczystości z wynikami testów surowicy.
Dyskusja
Związek między zespołem Downa i podwyższonymi stężeniami hCG w surowicy krwi w pierwszym trymestrze ciąży był przedmiotem co najmniej 17 doniesień (w tym aktualne badanie) obejmujących łącznie 396 dotkniętych ciążami. 13, 24-38 Ogólnie, matczyne wartości hCG w ciąże, w których płód ma zespół Downa są o 28 procent wyższe (przedział ufności 95 procent, 17 do 39 procent), ale indywidualne oszacowania punktowe zakresu różnicy wynoszą od -9 procent do 83 procent
[patrz też: bikalutamid, ambrisentan, alprazolam ]
[podobne: gaz rozweselający allegro, koński pasożyt, zielonkawy stolec ]