maciejewski gdynia

Profilaktyka wrzodów wywołanych stresem jest tradycyjnie zalecana w zapobieganiu krwawieniom z górnego odcinka przewodu pokarmowego u pacjentów w stanie krytycznym.1-3 Najnowsze badania z zakresu historii naturalnej wykazały bardzo małą częstość występowania krwawień 4, co sugeruje jednak, że uniwersalna profilaktyka może nie być uzasadniona5. -7 Niewydolność oddechowa i koagulopatia są najsilniejszymi czynnikami ryzyka klinicznie istotnego krwawienia z przewodu pokarmowego. Randomizowane badania profilaktyczne przeciwko wrzodom stresowym, w porównaniu z brakiem profilaktyki, wskazują, że antagoniści receptora histaminowego H2 i leki zobojętniające sok żołądkowy zapobiegają klinicznie istotnemu krwawieniu z przewodu pokarmowego.12 Badania obserwacyjne sugerują jednak, że wyższe pH żołądka jest związane ze wzrostem mikrobiologicznym żołądka, 13 kolonizacja tchawiczo-oskrzelowa, 14 i szpitalne zapalenie płuc.15 W badaniach randomizowanych sukralfat czynnika cytoprotekcyjnego, który nie zmienia pH żołądka, wiązał się z tendencją do niższego występowania zapalenia płuc związanego z wentylacją, zarówno w porównaniu z histaminowym receptorem H2 antagoniści i leki zobojętniające sok żołądkowy16 oraz w porównaniu z samymi antagonistami receptora H2.17-30
Konieczność oceny pacjentów obarczonych największym ryzykiem zarówno krwawienia, jak i zapalenia płuc31 oraz potrzeby niewidomych opiekunów i personelu badawczego do wykonywania zabiegów, w celu zminimalizowania zawyżonych efektów leczenia, 32 skłoniły nas do oceny odsetka klinicznie istotnych krwawień z przewodu pokarmowego, respiratora zapalenie płuc i śmiertelność w randomizowanym badaniu z udziałem 1200 pacjentów wymagających wentylacji mechanicznej, którzy zostali przydzieleni do grupy otrzymującej ranitydynę lub sukralfat.
Metody
Rekrutacja
Od października 1992 r. Do maja 1996 r. Badaliśmy kolejnych pacjentów przyjmowanych na 16 oddziałach intensywnej opieki medycznej (OIOM), aby zidentyfikować osoby dorosłe, które według przewidywań wymagają wentylacji mechanicznej przez co najmniej 48 godzin. Kryteriami wykluczenia były: rozpoznanie krwawienia z przewodu pokarmowego lub zapalenia płuc przy przyjęciu, gastrektomia, prognoza uznana za beznadziejną, poprzednia randomizacja w tej lub innej próbie, lub przyjęcie dwóch lub więcej wcześniejszych dawek otwartej terapii profilaktycznej. Protokół został zatwierdzony przez komisje przeglądowe wszystkich uczestniczących ośrodków, a pacjenci lub ich pełnomocnicy wyrazili świadomą zgodę.
Randomizacja
Pacjenci zostali losowo przydzieleni do grup badawczych w blokach po sześć, z rozwarstwieniem według centrum, za pomocą generowanej komputerowo tabeli liczb losowych przygotowanej w McMaster University Methods Center i zarządzanej przez farmaceutę badającego ICU w każdym miejscu, który podawał kodowane leki. Wszyscy opiekunowie i inni pracownicy naukowi nie byli świadomi harmonogramu randomizacji i wielkości bloku.
Oślepiający
Pacjenci, pielęgniarki badawcze i wszyscy opiekunowie ICU nie byli świadomi wykonywania zabiegów na czas trwania badania. Dlatego klinicyści nie monitorowali pH żołądka. Radiolodzy, arbitrzy wyników, wszyscy badacze i statystyk z badania zostali zaślepieni do czasu rozstrzygnięcia wszystkich zdarzeń i zakończenia analizy.
Preparowanie leków, wydawanie i podawanie
Worki ranitydyny (Zantac, Glaxo Wellcome, przygotowane przez Baxtera) i ranitydyna placebo miały identyczny wygląd
[hasła pokrewne: wdrożenia magento, ambrisentan, atropina ]
[patrz też: zielony jęczmień zastosowanie, euromedic olsztyn, złoto koloidalne ]