Mutacje CDKN2A w wielu pierwotnych czerniakach

Niektórzy pacjenci z rakiem mają jeden lub więcej kolejnych guzów pierwotnych tego samego podtypu histologicznego. Zjawisko to można tłumaczyć długotrwałym narażeniem konkretnej tkanki na działanie rakotwórcze ( rakoterapia w terenie ), wzrostem mikroprzerzutów osadów pochodzących z pierwotnego pierwotnego uszkodzenia lub predyspozycją genetyczną.1-3 Identyfikacja pacjentów z zmiany genetyczne, które stanowią znaczne ryzyko drugiego pierwotnego raka, mogą mieć znaczną wartość kliniczną, powodując odpowiedni nadzór, nie tylko dla dotkniętego chorobą pacjenta, ale także dla innych członków rodziny. W przypadku białej osoby żyjącej w Ameryce Północnej, szacowane ryzyko wystąpienia czerniaka w życiu wynosi w przybliżeniu na 80.4,5. Jeśli rozwój pojedynczego czerniaka jest uważany za niezależne zdarzenie, wynika z tego, że prawdopodobieństwo drugiego pierwotnego uszkodzenia jest ponownie w 80 lub 1,25 procent. W rzeczywistości około 5 procent pacjentów z czerniakiem ma jedną lub więcej dodatkowych zmian pierwotnych .6,7 Ta wyższa niż oczekiwana częstość występowania wielu pierwotnych nowotworów może wynikać z nadmiernej ekspozycji na czynnik środowiskowy, taki jak światło ultrafioletowe. Ewentualnie zjawisko to może mieć podłoże genetyczne. Na poparcie tej ostatniej możliwości warto zauważyć, że od 8 do 24 procent pacjentów z więcej niż jednym czerniakiem ma rodzinne przypadki czerniaka.8-13 Ponadto, podobnie jak w przypadku czerniaka rodzinnego, pierwotna pierwotna zmiana u pacjentów z mnogimi pierwotnymi czerniakami rozwija się w chwili obecnej. stosunkowo wczesny wiek.9,10
Około 10 procent pacjentów z czerniakiem ma rodzinne historie choroby, 14-16 sugeruje genetyczną podatność. W rzeczywistości około 20 procent rodzin z predyspozycjami do czerniaka ma mutacje linii zarodkowej w genie supresorowym CDKN2A.17 W niektórych z tych rodzin istnieje również predyspozycja do raka trzustki.18 CDKN2A (znana również jako p16, p16 INK4a i MTS1) kodują regulator cyklu komórkowego, który hamuje aktywność cdk4 i cdk6, dwóch kinaz białkowych, które z kolei fosforylują białko siatkówczaka.19-21 Ponieważ niefosforylowane białko retinoblastoma hamuje ekspresję genów zaangażowanych w kontrolę postępu cykl komórkowy, upośledzona funkcja CDKN2A może powodować rozregulowanie proliferacji komórkowej.
Postawiliśmy hipotezę, że pacjenci z więcej niż jednym pierwotnym czerniakiem, nawet przy braku rodzinnej historii choroby, mogą mieć mutacje zarodkowe genu CDKN2A. Przebadaliśmy 33 pacjentów z dwoma lub więcej pierwotnymi czerniakami i nie znamy historii rodzinnych czerniaka lub raka trzustki w celu ustalenia, czy mieli oni te mutacje.
Metody
Pacjenci
Sprawdziliśmy skomputeryzowany bank danych i dokumentację medyczną w Regionalnym Centrum Onkologii Toronto-Sunnybrook, aby zidentyfikować pacjentów z wieloma pierwotnymi czerniakami i bez historii rodzinnej choroby. Zdefiniowaliśmy wiele pierwotnych chorób jako dwa lub więcej potwierdzonych biopsją inwazyjnych czerniaków lub jeden czerniak in situ i jeden lub więcej inwazyjnych czerniaków. Łącznie 28 pacjentów spełniło te kryteria i było dostępnych do wzięcia udziału w badaniu. Pięciu dodatkowych pacjentów zostało skierowanych do nas: trzech z Hamilton Regional Cancer Center, Hamilton, Ontario, Kanada, i dwóch z National Institutes of Health, Bethesda, Maryland
[więcej w: Choroba Perthesa, ambrisentan, Mimośród ]
[więcej w: gaz rozweselający allegro, koński pasożyt, zielonkawy stolec ]