Wpływ tritlitazonu u pacjentów leczonych insuliną z cukrzycą typu II cd

Porównaliśmy każdą grupę troglitazonu z placebo w punkcie środkowym badania (średnia tygodni 10 i 12) oraz po zakończeniu badania (średnia z 24 i 26 tygodnia), wykonując testy obniżające dla trendu liniowego. 19 Podobnie dzienne dawki insuliny podczas ostatnich dwóch tygodni okresu linii podstawowej były porównywane ze średnimi dziennymi dawkami pomiędzy tygodniami 10 i 12 oraz 24 i 26. tygodniami. Testy statystyczne dotyczące końcowych punktów glikemii, pomiarów lipidów i dawek insuliny były dwustronne. Badania eksploracyjne w celu zbadania wpływu wieku, płci i rasy przeprowadzono również z analizą kowariancji, z ośrodkiem i leczeniem jako czynnikami oraz wartością podstawową jako współzmienną. Read more „Wpływ tritlitazonu u pacjentów leczonych insuliną z cukrzycą typu II cd”

Skuteczność i metaboliczne działanie metforminy i tritlitazonu w cukrzycy typu II czesc 4

Zmiany stężeń glukozy w osoczu na czczo (panel A) i poposiłkowych stężeń glukozy w osoczu (panel B) podczas leczenia metforminą lub tritlitazonem przez trzy miesiące, po którym następuje terapia łączona z metforminą i tritlitazonem przez trzy miesiące. Poposiłkowe wartości glukozy w osoczu są miarą ośmiu godzinowych pomiarów wykonanych podczas testu tolerancji posiłku. Aby przeliczyć wartości dla glukozy na milimole na litr, pomnóż przez 0,056. Po trzech miesiącach metformina i troglitazon obniżyły średnie stężenie glukozy na czczo o 58 mg na decylitr (3,2 mmol na litr) (P <0,001) i 54 mg na decylitr (3,0 mmol na litr) (P = 0,01), odpowiednio spadek o 20 procent w obu grupach (rysunek 1A). Wartości hemoglobiny glikozylowanej nie zmieniły się istotnie w żadnej grupie od wartości uzyskanych przed dwutygodniowym okresem wymywania z poprzedniej terapii. Read more „Skuteczność i metaboliczne działanie metforminy i tritlitazonu w cukrzycy typu II czesc 4”

Spożywcze spożycie tłuszczu i ryzyko choroby niedokrwiennej serca u kobiet

W swoim raporcie na temat zależności pomiędzy spożyciem tłuszczu w diecie a chorobą niedokrwienną serca u kobiet, Hu et al. (Wydanie 20 listopada) obecne dane sugerujące, że nie ma związku między spożyciem tłuszczu a wskaźnikiem masy ciała. W szczególności w Tabeli 2 artykułu opisującego cechy linii podstawowej i czynniki ryzyka według czterech kategorii tłuszczów (nasyconych, jednonienasyconych, wielonienasyconych i trans nienasyconych), z których każdy wykazuje najniższe, średnie i najwyższe kwintile spożycia, wskaźnik masy wynosi 24 we wszystkich 12 komórkach. Ponadto odsetek osób zgłaszających intensywne ćwiczenia we wszystkich czterech kategoriach tłuszczowych jest jednolicie najniższy wśród kobiet z najwyższym kwintylem przyjmowania tłuszczu i najwyższy wśród kobiet z najniższym kwintylem przyjmowania tłuszczu. Tak więc, tabela wskazuje, że kobiety o niskiej zawartości tłuszczu i wysokim poziomie ćwiczeń mają taki sam wskaźnik masy ciała jak kobiety z dużą ilością tłuszczu i niskim poziomem wysiłku fizycznego. Read more „Spożywcze spożycie tłuszczu i ryzyko choroby niedokrwiennej serca u kobiet”

maciejewski gdynia ad 7

Leki były dostarczane przez Glaxo Wellcome, Baxter i Hoechst Marion Roussel. Dr Cook jest naukowcem kariery w Ontario Ministerstwa Zdrowia. Jesteśmy wdzięczni członkom Canadian Critical Care Trials Group za ich pomoc, szczególnie pielęgniarkom badawczym, którzy uczestniczyli w tym badaniu, oraz dr. Thomas Todd, Thomas Noseworthy, Timothy Winton i Michael Tryba za wsparcie i porady.
Author Affiliations
Z McMaster University, Hamilton, Ont. Read more „maciejewski gdynia ad 7”

Zaburzenia czynności wątroby związane z tritlitazonem

Troglitazon jest pochodną 2,4-dionu tiazolidyny, która stanowi nową klasę doustnych leków do leczenia cukrzycy. W badaniach klinicznych, w tym dwóch opublikowanych w tym wydaniu czasopisma, 1,2 troglitazonu zwiększyło działanie insuliny, zwiększyło wykorzystanie glukozy w jamie ustnej i poprawiło dyslipidemię u pacjentów z cukrzycą typu II. Od czasu wprowadzenia w marcu 1997 r. Ponad 600 000 pacjentów otrzymywało troglitazon w Stanach Zjednoczonych, a dodatkowe 200 000 pacjentów otrzymywało ten lek w Japonii.
Chociaż troglitazon jest skuteczny w zmniejszaniu hiperglikemii, zgłaszano szereg doniesień o ciężkiej niewydolności wątroby prowadzącej do niewydolności wątroby u kilku pacjentów przyjmujących lek. Read more „Zaburzenia czynności wątroby związane z tritlitazonem”

szpital w głogowie opinie

W tym celu podjęliśmy próbę porównania zdolności makrofagów do uwalniania cytokin typu w dzikim typie i IL-12 p / I. myszy po dooponowej inokulacji żywego M. bovis BCG. Makrofagi płucne wyizolowane w dniach 27 i 43 po zakażeniu hodowano z lub bez stymulacji PPD lub LPS. Warto zauważyć, że makrofagi uzyskane w dniu 27 od myszy typu dzikiego spontanicznie uwolniły znaczące ilości IL-12, IFN-a i TNF-a. Read more „szpital w głogowie opinie”

IL-17 w płynach maziowych od pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów jest silnym stymulatorem osteoklastogenezy

IL-17 jest nowo odkrytą cytokiną pochodzącą z komórek T, której rola w rozwoju osteoklastów nie została w pełni wyjaśniona. Traktowanie współhodowli mysich komórek hemopoetycznych i pierwotnych osteoblastów rekombinowaną ludzką IL-17 indukowało tworzenie komórek wielojądrowych, które spełniały główne kryteria osteoklastów, w tym aktywność fosfatazy kwasowej opornej na działanie win, receptory kalcytoniny i tworzenie jamek na zębinach. Bezpośrednia interakcja między progenitorami osteoklastów i osteoblastami była wymagana do indukowanej przez IL-173 osteoklastogenezy, która została całkowicie zahamowana przez dodanie indometacyny lub NS398, selektywnego inhibitora cyklooksygenazy-2 (COX-2). Dodawanie IL-17 zwiększało syntezę prostaglandyny E2 (PGE2) w hodowlach komórek szpiku kostnego i osteoblastów oraz w pojedynczych hodowlach osteoblastów, ale nie w pojedynczych hodowlach komórek szpiku kostnego. Ponadto, IL-17 zależnie od dawki indukował ekspresję mRNA czynnika różnicowania osteoklastów (ODF) w osteoblastach. Read more „IL-17 w płynach maziowych od pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów jest silnym stymulatorem osteoklastogenezy”

Płodowy metabolizm soli żółciowych: II. Wydalanie wątrobowe endogennej soli kwasu żółciowego i ładunku taurocholanu

Metabolizm soli żółciowych badano na psach płodowych tydzień przed porodem. Zmierzono wielkość i rozmieszczenie płodowej soli kwasu żółciowego i zidentyfikowano indywidualne sole żółciowe. Wątrobowe wydzielanie endogennych soli żółciowych badano u płodów z przetok żółciowych, a zdolność tego wydalniczego mechanizmu badano przez wlew iv ładunku taurocholanu sodowego-14C do 20 razy większej niż wielkość endogennej puli. Całkowita ilość płodowej soli kwasu żółciowego wynosiła 30,9. 2,7. Read more „Płodowy metabolizm soli żółciowych: II. Wydalanie wątrobowe endogennej soli kwasu żółciowego i ładunku taurocholanu”

Nieprzedstawienie mechanizmu humoralnego w antyinatriurezie ostrego zwężenia kawalerii

Poprzednie badania z tego laboratorium dostarczyły wsparcia dla hipotezy, że w natriurezie ekspansji objętościowej pośredniczy częściowo mechanizm humoralny. W niniejszym badaniu zbadaliśmy, czy zahamowanie tego czynnika uczestniczy w antyinatriurezie ostrego zwężenia żyły głównej dolnej żyły dolnej. Izolowana nerka została perfundowana przez drugiego psa poddanego wstępnej obróbce octanem deoksykortykosteronu. Ekspansja psa perfuzyjnego zrównoważoną krwią ze zbiornika skutkowała wzrostem wydalania sodu z 102-30 do 259 . 653 Eq / min, P <0,001. Read more „Nieprzedstawienie mechanizmu humoralnego w antyinatriurezie ostrego zwężenia kawalerii”

Indukowalna hemoglobina hemowa w nerkach: model homeostatycznej kontroli katabolizmu hemoglobiny

Niedawno zidentyfikowaliśmy i scharakteryzowaliśmy zależną od NADPH mikrosomalną hemotoksynę hemową jako główny mechanizm enzymatyczny do konwersji hemoglobiny-hemu do bilirubiny-IX. in vivo. Aktywność enzymu jest najwyższa w tkankach normalnie zaangażowanych w rozpad krwinek czerwonych, to znaczy śledzionę, wątrobę i szpik kostny, ale zwykle jest ona nieistotna w nerkach. Jednak aktywność oksygenaz hemu może być przejściowo zwiększona 30 do 100 razy w następstwie hemoglobinemii, która przekroczyła zdolność wiązania haptoglobiny w osoczu iw konsekwencji doprowadziła do hemoglobinurii. Maksymalną stymulację aktywności enzymatycznej u szczurów osiąga się 6-16 godzin po pojedynczym dożylnym wstrzyknięciu 30 mg hemoglobiny na 100 g masy ciała; aktywność powraca do poziomów podstawowych po około 48 godz. Read more „Indukowalna hemoglobina hemowa w nerkach: model homeostatycznej kontroli katabolizmu hemoglobiny”