Wpływ tritlitazonu u pacjentów leczonych insuliną z cukrzycą typu II czesc 4

Średnie stężenie cholesterolu i trójglicerydów w surowicy na linii podstawowej i po 24 do 26 tygodniach leczenia ugrupowaniem Troglitazonu u pacjentów z cukrzycą typu II. Stężenie cholesterolu całkowitego w surowicy, cholesterolu LDL i cholesterolu HDL nieznacznie wzrosło podczas leczenia w grupach otrzymujących troglitazon (tabela 3). Średnie stężenia triglicerydów w surowicy nieznacznie spadły we wszystkich grupach. Masy ciała
Średnie wagi w linii podstawowej, w tygodniu 8, w tygodniu 16 i w tygodniu 26 wynosiły odpowiednio 100,5, 100,5, 100,5 i 102,0 kg w grupie placebo; 98,6, 99,5, 100 i 100,5 kg w grupie otrzymującej 200 mg troglitazonu; i 100,9, 103,2, 104,5 i 104,5 kg w grupie otrzymującej 600 mg troglitazonu. Niewielki wzrost masy ciała w 26 tygodniu w grupach otrzymujących troglitazon był statystycznie istotny (p <0,001) w porównaniu z grupą placebo.
Zdarzenia niepożądane
Troglitazon był dobrze tolerowany. Ogólnie, częstość występowania i rodzaje zdarzeń niepożądanych były podobne we wszystkich trzech grupach, z 94 procentami pacjentów w połączonych grupach troglitazonu i 97 procent pacjentów w grupie placebo zgłaszających co najmniej jedno zdarzenie niepożądane.
Objawy hipoglikemii wystąpiły u 41 procent pacjentów w grupie placebo, 45 procent osób otrzymujących 200 mg troglitazonu i 62 procent osób otrzymujących 600 mg troglitazonu i były związane z jednoczesnymi odczytami stężenia glukozy we krwi kapilarnej <50 mg na decylitr (2,8 mmol na litr) u 8 procent, 14 procent i 23 procent pacjentów w poszczególnych grupach. Z całej bazy danych glukozy we krwi kapilarnej z ponad 30 000 pomiarów na grupę, tylko 0,21 procent wartości w grupie placebo było <50 mg na decylitr; odpowiednie wartości w grupie leczonej 200 mg troglitazonu i grupy leczonej 600 mg troglitazonu wynosiły 0,26% i 0,53%. Hipoglikemiczne zdarzenia występowały na początku w trakcie leczenia troglitazonem i zmniejszały częstotliwość po zmniejszeniu dawki insuliny: 33 epizody i 30 epizodów objawowej hipoglikemii zgłaszano podczas pierwszych dwóch tygodni leczenia w grupie otrzymującej 200 mg troglitazonu i grupa otrzymała odpowiednio 600 mg troglitazonu, w porównaniu z raportami 14 epizodów i 17 epizodów w tych samych dwóch grupach w ciągu ostatnich dwóch tygodni leczenia. Z wyjątkiem jednego pacjenta, który stracił przytomność i był leczony glukozą dożylną, wszystkie epizody objawowej hipoglikemii pomyślnie leczono tabletkami pokarmowymi lub glukozowymi. Żaden pacjent nie został wycofany z badania z powodu objawów hipoglikemii.
W grupie otrzymującej 600 mg troglitazonu średnie wartości liczby krwinek czerwonych, hematokrytu i hemoglobiny zmniejszyły się odpowiednio o 5 procent, 5 procent i 4 procent, ale wartości pozostały w normalnym zakresie. Obniżenia te wystąpiły wkrótce po rozpoczęciu leczenia; następnie średnie wartości nie uległy zmianie, a u większości pacjentów wartości następnie wzrosły. Wartości nie zmieniły się znacząco w pozostałych dwóch grupach.
Ośmiu pacjentów (dwóch w grupie otrzymującej 200 mg troglitazonu, trzech w grupie otrzymującej 600 mg troglitazonu i trzech w grupie placebo) miało stężenia aminotransferazy w surowicy, które przekraczały ponad trzykrotnie górną granicę prawidłowego zakresu w ciągu 26 lat. -tygodniowy okres leczenia
[przypisy: ceftriakson, ambrisentan, Mimośród ]
[więcej w: zielony jęczmień zastosowanie, euromedic olsztyn, złoto koloidalne ]