Limfocyty B pamięci z wtórnych narządów limfoidalnych oddziałują z E-selektyną poprzez nowy ligand glikoproteinowy

Recyrkulacja limfocytów B przez wtórne narządy limfatyczne jest kluczowa dla rozpoznania i odpowiedzi na obcy antygen. Limfocyty B w drugorzędowych narządach limfoidalnych obejmują heterogenną populację komórek w różnych stadiach różnicowania. Aby przypisać szczególne zachowanie adhezyjne do oddzielnych podzbiorów komórek B w drugorzędowych narządach limfatycznych, zbadaliśmy ich funkcjonalne oddziaływanie z wybiórczymi śródbłonkami pod wpływem przepływu. Opisujemy tutaj charakterystykę podzbioru ludzkich migdałkowych komórek B, które oddziałują z E-selektyną, ale nie selektyną P. Komórki B oddziałujące na E-selektynę . miały fenotyp niełankowej komórki centrum (CD10a, CD38a, CD44 +), komórki pamięci (IgDa). Ponadto, FucT-VII był ekspresjonowany selektywnie w limfocytach B CD44 + selektyny E. Kombinacja komórek B na E-selektynie wymagała kwasu sialowego, ale była niezależna od wcześniej opisanych ligandów selektyny. Nowy ligand glikoproteinowy o masie cząsteczkowej 240 kDa niosący N-glikany izolowano z błon komórkowych B za pomocą immunoadhezyny E-selektyny. Wiązanie tego białka było ściśle zależne od Ca2 +, było hamowane przez adhezję komórek. Blokującą mAb przeciwko selektynie E i wymagało obecności węglowodanów kwasu sialowego, ale nie N-połączonych. Nasze wyniki pozwalają nam przypisać do limfocytów B miejsce zamieszkania nową funkcję adhezji, zwijanie się selektyny E, która zapewnia wgląd w szlaki adhezji zaangażowane w naprowadzanie komórek B pamięci do trzeciorzędnych miejsc. Wstęp Limfocyty B nieustannie recyrkulują przez krew i wtórne narządy limfatyczne, takie jak obwodowe węzły chłonne, śledziona, łatki Peyera lub migdałki, co pozwala im napotkać i zareagować na antygen zlokalizowany w tych miejscach. Naiwne limfocyty B dostają się do migdałków i kontynuują proces nadzoru recyrkulacji w przypadku, gdy nie napotkają antygenu, lub będą rozpoznawać i reagować na antygen znajdujący się w migdałkach. Komórki B, które spotykają się z antygenem, ulegają aktywacji i podlegają ekspansji klonalnej oraz hipermutacji somatycznej, co prowadzi do różnicowania się w komórkach pamięci i plazmatycznych (1, 2). Komórki te powracają do krążenia, a niektóre są kierowane do trzeciorzędnych miejsc, w których będą wywierały swoje funkcje efektorowe (3). Komórki B w obrębie wtórnych narządów limfatycznych można zatem sklasyfikować, w zależności od ich etapu różnicowania, w odrębne subpopulacje, które znajdują się w różnych przedziałach w obrębie tych narządów. Subpopulacje komórek B, w tym naiwne, centrum rozrodcze (GC), pamięć lub komórki plazmatyczne, można fenotypowo scharakteryzować za pomocą zróżnicowanej ekspresji kilku markerów powierzchni komórki (1). Selektywna rodzina cząsteczek adhezyjnych została klasycznie zaangażowana w początkowe etapy interakcji limfocytów ze śródbłonkiem podczas naprowadzania limfocytów. L-selektyna, wyrażana przez większość krążących limfocytów, jest głównym receptorem zaangażowanym w interakcję limfocytów z wysokimi żyłkami śródbłonkowymi (HEV), co jest pierwszym krokiem do ich wejścia na wtórne narządy limfatyczne. Ta cząsteczka pośredniczy również w rekrutacji limfocytów do miejsc zapalnych (4). P-selektyna, wyrażana przez płytki krwi i komórki śródbłonka krótko po aktywacji mediatorami zapalnymi, została zaangażowana we wczesne zwijanie leukocytów podczas odpowiedzi zapalnej (4). E-selektyna jest także indukowalną śródbłonkową cząsteczką adhezyjną, chociaż jej ekspresja zachodzi wolniej w kinetyce, osiągając swój maksymalny poziom po 4-6 godzinach stymulacji przy pomocy mediatorów stanu zapalnego. Ta cząsteczka uczestniczy w toczeniu leukocytów podczas ostrego i przewlekłego stanu zapalnego (5, 6). Co więcej, E-selektynę znaleziono w śródbłonku ulegającym proliferacji i tworzeniu się rurek, co implikuje tę cząsteczkę w angiogenezie (7, 8)
[więcej w: ziemia okrzemkowa allegro, zespół tietza, lunchbox allegro ]