Mutacje CDKN2A w wielu pierwotnych czerniakach ad 6

Przeciwnie, zmutowane białko CDKN2A z insercją ośmiu aminokwasów wykazywało normalne wiązanie z cdk4. Wynik ten nie jest całkowicie nieoczekiwany, ponieważ wstawienie ośmiu aminokwasów znajduje się poza motywami ankyry, które, jak się uważa, odgrywają rolę w wiązaniu cdk4. Parry i Peters25 analizowali wiązanie tego samego zmutowanego CDKN2A z CDk4, a także nie obserwowali zmniejszenia wiązania w porównaniu z formą CDKN2A typu dzikiego. Chociaż znaczenie funkcjonalne tej mutacji insercyjnej jest niejasne, warto zauważyć, że odpowiednia insercja o 24 bp była obserwowana w wielu rodzinach podatnych na czerniaka na całym świecie. Dochodzenie rodowe
Rycina 4. Ryc. 4. Rodowody dwóch pacjentów z mutacjami CDKN2A z linii germinalnej i wieloma pierwotnymi czerniakami, według informacji uzyskanych w czasie drugiej diagnozy czerniaka u pacjenta z Indeksem (strzałka) i dodatkowych informacji uzyskanych później. Rodowody zostały uproszczone, aby zachować poufność. Kręgi reprezentują członków rodziny żeńskiej, kwadraty członków rodziny męskiej, stałe symbole członków rodziny z czerniakiem, wyraźne symbole członków rodziny bez czerniaka i tną martwych członków rodziny. Liczby pod symbolami wskazują wiek członka rodziny w momencie pobierania historii lub w momencie śmierci w przypadku zmarłych członków rodziny; liczby w nawiasach wskazują wiek w momencie diagnozy.
Chociaż wszyscy pacjenci z naszego badania donieśli, że nie mieli rodzinnej historii czerniaka ani raka trzustki, trzy mutacje, które wykryliśmy – ośmioaminokwasowa insercja, mutacja Arg24Pro i mutacja Met53 – zostały odnotowane w czerniaku -pronowe rodziny i okazało się, że kosegregują z przypadkami czerniaka.18,26,27 W przypadku naszej piątki pacjentów z mutacjami CDKN2A, włożyliśmy szczególny wysiłek w odkrycie dowodów na rodzinne przypadki czerniaka i innych nowotworów, przeglądając skomputeryzowaną bazę danych sporadycznych i rodzinnych przypadków czerniaka w Regionalnym Centrum Onkologii Toronto-Sunnybrook i kontaktując się z członkami rodziny. Stwierdziliśmy, że ojciec pacjenta z mutacją Met53 zmarł na mięsaka melanotycznego , a dodatkowi członkowie rodziny otrzymali diagnozę czerniaka, z których jeden miał tę samą mutację co pacjent indeksu (Ryc. 4, Rodowód 1). Stwierdzono również, że pacjent z mutacją Ser56Ile ma rodzinną historię czerniaka (Figura 4, rodowód 2). Pacjent ten miał inwazyjnego czerniaka usuniętego w wieku 36 lat, aw następnym roku usunięto czerniaka in situ. Chociaż pacjent nie był świadomy żadnej historii rodzinnej czerniaka, po przeszukaniu bazy danych stwierdzono, że jedna z jego córek (która miała wtedy 4 lata w momencie, kiedy otrzymał drugą diagnozę czerniaka) miała czerniaka in situ wyciętą w tym wieku od 18 lat. Miała również mutację Ser56Ile. Pozostałe dwie pacjentki chorego miały widoczne klinicznie cechy dysplastyczne, ale ich status CDKN2A jest nieznany.
Nie byliśmy w stanie znaleźć żadnych dowodów na rodzinną historię czerniaka u pozostałych trzech pacjentów z mutacjami. Pacjent z wstawką o 24 bp miał czerniaka złośliwego usuniętego w wieku 42 lat i czerniaka in situ wyciętego w następnym roku
[hasła pokrewne: ceftriakson, oprogramowanie stomatologiczne, Leukocyturia ]
[przypisy: ziarnica złośliwa i chłoniaki nieziarnicze, zielony jęczmień działanie, zielony jęczmień gdzie kupić ]