Wpływ tritlitazonu u pacjentów leczonych insuliną z cukrzycą typu II cd

Porównaliśmy każdą grupę troglitazonu z placebo w punkcie środkowym badania (średnia tygodni 10 i 12) oraz po zakończeniu badania (średnia z 24 i 26 tygodnia), wykonując testy obniżające dla trendu liniowego. 19 Podobnie dzienne dawki insuliny podczas ostatnich dwóch tygodni okresu linii podstawowej były porównywane ze średnimi dziennymi dawkami pomiędzy tygodniami 10 i 12 oraz 24 i 26. tygodniami. Testy statystyczne dotyczące końcowych punktów glikemii, pomiarów lipidów i dawek insuliny były dwustronne. Badania eksploracyjne w celu zbadania wpływu wieku, płci i rasy przeprowadzono również z analizą kowariancji, z ośrodkiem i leczeniem jako czynnikami oraz wartością podstawową jako współzmienną. Wyniki
Charakterystyka grup leczenia
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka podstawowa pacjentów z cukrzycą typu II leczonych tritlitazonem lub placebo. Podstawowe cechy demograficzne i związane z chorobą oraz stopień kontroli glikemicznej były podobne w trzech grupach leczenia (tabela 1). Osiemdziesiąt siedem procent pacjentów przyjmowało insulinę o pośrednim czasie działania i krótko działającą insulinę dwa razy dziennie. Osiemdziesiąt pięć procent pacjentów przyjmowało przypisane im leki przez 24 lub więcej tygodni planowanych 26-tygodniowych badań. W sumie 314 z 350 pacjentów (90 procent) ukończyło badanie.
Kontrola glikemiczna
Rysunek 1. Rysunek 1. Wartości średnich gliklikylowanych hemoglobiny u pacjentów z cukrzycą typu II podczas okresu linii podstawowej oraz podczas leczenia z użyciem tritlitazonu lub placebo. Rycina 2. Rycina 2. Średnie stężenia glukozy w surowicy podczas postu u pacjentów z cukrzycą typu II w okresie linii podstawowej i podczas leczenia z użyciem tritlitazonu lub placebo. Aby przeliczyć wartości dla glukozy na milimole na litr, pomnóż przez 0,056.
Tabela 2. Tabela 2. Skorygowane średnie zmiany z linii podstawowej w wartościach glikozylowanej hemoglobiny, stężenie glukozy w surowicy na czczo oraz dzienna dawka insuliny po 24 do 26 tygodniach leczenia Troglitazonem u pacjentów z cukrzycą typu II. Figura 3. Figura 3. Średnia dzienna dawka insuliny u pacjentów z cukrzycą typu II podczas okresu linii podstawowej i podczas leczenia z użyciem tritlitazonu lub placebo. Średnie wartości hemoglobiny glikozylowanej, stężenia glukozy w surowicy na czczo i dzienne dawki insuliny podczas badania przedstawiono odpowiednio na wykresach 1, 2 i 3. W grupach troglitazonu wartości hemoglobiny glikozylowanej osiągnęły nadir po około 16 tygodniach (ryc. 1), podczas gdy wartości stężenia glukozy w surowicy na czczo osiągnęły najniższy poziom w ciągu 4 do 8 tygodni (ryc. 2). Obniżenie wartości hemoglobiny glikozylowanej, stężenia glukozy w surowicy na czczo i dawek insuliny były zależne od dawki i były statystycznie istotne dla obu grup troglitazonu w porównaniu z grupą placebo (P <0,001) zarówno w punkcie środkowym, jak i na końcu badania (tabela 2). Obniżenie wartości hemoglobiny glikozylowanej i stężenia glukozy w surowicy na czczo w grupie troglitazonu występowały podczas zmniejszania dawek insuliny. Natomiast dawka insuliny w grupie placebo nie uległa zmianie (ryc. 3). Wpływ troglitazonu zależny od dawki był podobny u mężczyzn i kobiet oraz u pacjentów w różnym wieku i grup rasowych lub etnicznych (dane niepokazane).
Stężenie lipidów w surowicy
Tabela 3
[więcej w: oprogramowanie stomatologiczne, dekstran, Leukocyturia ]
[podobne: ziarnica złośliwa i chłoniaki nieziarnicze, zielony jęczmień działanie, zielony jęczmień gdzie kupić ]